Teracom loggaStartsida

Produktion, underhåll
och övervakning 

Teracom erbjuder olika typer av kommunikationsnät samt underhåll och övervakning av nät till offentliga och privata aktörer.

Produktion av nät

Med marknätet för tv och radio som grund – det vill säga över 600 master spridda över landet – äger, driver, förvaltar och utvecklar Teracom olika typer av kommunikationsnät. Bolaget äger ett radiolänkstamnät, vilket är en unik tillgång. Dessutom använder Teracom ett rikstäckande fiberstamnät för ökad redundans och robusthet. Erbjudandet omfattar allt från hela nät till enstaka förbindelser, inplacering av utrustning i vår infrastruktur och servicetjänster.

Näten är särskilt väl lämpade för samhällsviktiga funktioner och andra verksamheter med nolltolerans mot avbrott och höga krav på säkerhet och skalskydd.

Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur.

Underhåll av nät

Teracoms säkerhetsklassade serviceorganisation har ansvar för drift och underhåll av utrustningar och anläggningar – både för interna och externa uppdragsgivare.

Serviceorganisationen utför åtgärder över hela landet. Den består av cirka 200 medarbetar­e med gedigen erfarenhet och hög teknisk kompetens utplacerade på drygt 50 orter.

Bland kunderna finns myndigheter, stads- och kommunnät, mobil- och satellitoperatörer samt andra aktörer inom nät- och infrastruktur. Runt en tredjedel av uppdragen är avtal med externa kunder. Övrig tid läggs på uppdrag kopplat till Teracoms egna nät och infrastruktur för utsändning av radio och tv.

Serviceverksamheten kan delas in i:

  • Avhjälpande underhåll, såsom akut felavhjälpning och reservdelshantering
  • Förebyggande underhåll, exempelvis periodiskt underhåll, utvärdering och planering
  • Installation
  • Driftsättning
  • Övervakning (se nedan)

Tjänsterna anpassas efter kundernas specifika förutsättningar och behov och kan omfatta allt från enskilda åtgärder till helhetsansvar för drift- och underhåll.

Verksamheten effektiviseras kontinuerligt genom bland annat uppföljning, dokumentation och tidmätning av uppdrag. Gemensamma, effektiva arbetsmetoder implementeras, nytänkande och utveckling främjas och samplanering av resor vidareutvecklas, vilket även ger miljövinster.

Övervakning av nät

Teracom erbjuder säkerhetsklassad övervakning dygnet runt. Övervakningscentralen (Network Operations Center, NOC) är bemannad dygnet runt och har kontroll på att Teracoms tjänster levereras korrekt och att incidenter hanteras effektivt och med rätt information till kunderna. För att göra detta övervakas larm från utrustningar i nätet med tillhörande funktioner såsom kraft, kyla, brandskydd, skalskydd och allt annat som påverkar nätens funktion. Här hanteras miljontals larm varje år, de allra flesta av lindrig karaktär som inte påverkar någon tjänst direkt.

Inom övervakningen arbetar medarbetar­e med teknisk kompetens och högt säkerhetstänkande. Till sin hjälp har de ett ökande antal digitala hjälpmedel såsom övervakningssystem, ärendehanteringsverktyg och funktionssystem för tillträdeshantering.

Alla typer av incidenter har en på förväg definierad rutin om vilka åtgärder som ska vidtas. En hel del åtgärder kan utföras centralt, såsom att starta om eller ändra konfigurering av en server eller annan utrustning. Vissa typer av incidenter kräver insatser ute i nätet och då tillkallas servicepersonal som åker ut till den aktuella anläggningen.

Drygt 60 personer arbetar i skift dygnet runt på övervakningscentralen och dessutom finns personal för bland annat kundstöd, administration av planerade arbeten, fältutkallning och förvaltning av den komplexa systemmiljön. Att vara stresstålig, tekniskt intresserad och snabbt kunna växla arbetstempo är centrala egenskaper för medarbetar­na inom övervakning.

Olika typer av larm

Exempel på utrustningar som genererar larm är servrar, routrar, switchar, sändare, mobilbasstationer och kodare. Larmen kan delas in i:

  • Eventlarm – mindre händelser i nätet. De flesta är naturliga och kan användas för analyser eller proaktiva driftåtgärder.
  • Incidentlarm – allvarligare eventlarm som indikerar att en incident inträffat. Vid dessa larm initieras en incidentprocess för att återställa tjänsternas funktioner.
  • Infralarm – larm om avvikelser avseende kraft, kyla, inbrott eller brand.