Teracom loggaStartsida

Så blir värdeorden
faktiska beteenden

”En bra affärsmodell räcker inte. Utan rätt kultur blir man inte framgångsrik på sikt.” Det säger Stefan Steijnick, avdelningschef på Teracom Nätdrift. Han har i flera år bedrivit ett engagerat arbete med att omvandla koncernens värdeord till faktiska beteenden.

Teracoms företagskultur beskrivs med värdeorden ansvarstagande, enkelhet och nytänkande. Det handlar om att vara affärsmässig och effektiv, jobba strukturerat och säkert, göra det enkelt för kunderna – samt om att vara öppen för nya idéer och våga ifrågasätta.

”Den verksamhet jag ansvarar för kommer från en icke-konkurrensutsatt tillvaro, men verkar på helt andra premisser idag. Det är hård konkurrens och små marginaler. Att vara ansvarstagande så till vida att näten fungerar sitter i väggarna här på Teracom. Det ska vi såklart värna om, men effektivitet och affärsmässighet behövde vi bli bättre på. Därför startade jag ett stort kulturarbete för ungefär tre år sedan.”

"En bra affärsmodell räcker inte. Utan rätt kultur blir man inte framgångsrik på sikt", säger Stefan Steijnick, avdelningschef på Teracom Nätdrift.

Arbetet inleddes i ledningsgruppen och fortsatte med att konkretisera och implementera innebörden av koncernens värdeord.

”Vi definierade vad värdeorden betyder för personer i olika befattningar. Ansvarstagande kan exempelvis innebära olika saker beroende på om man är servicetekniker eller säljare. För en servicetekniker kan det handla om att göra en veckoplanering för att samordna och ruttplanera uppdrag. Det kräver bland annat kunskap om hur lång tid olika typer av uppdrag brukar ta och vilka verktyg som behövs.”

Viktiga beteendemål

Att etablera en företagskultur tar tid och kulturen måste ständigt underhållas. Stefan och hans kollegor inom Nätdrift har steg för steg jobbat in företagskulturen i vardagen. Alla medarbetar­e har fått mål som är kopplade till beteenden. Att agera i linje med värderingarna är en viktig del i prestationsbedömningen.

”Vi har till exempel mål om att medarbetar­e ska komma med förslag på nya sätt att jobba. Att vara nytänkande är en viktig del i vår kultur”, säger Stefan.

Varaktig förändring kräver uthållighet och uppföljning

Genom att anordna erfarenhetsmöten med ledarna får cheferna inom Teracom Nätdrift möjlighet att dela med sig av utmaningar, goda idéer och erfarenheter.

Värdeordet enkelhet omfattar bland annat ordning och reda samt att Teracom ska ha ett strukturerat och effektivt arbetssätt som kontinuerligt utvecklas och underlättar för medarbetar­na. Enkelhet handlar också i hög grad om kundupplevelse.

”Det ska vara enkelt att göra affärer med oss – på alla sätt. Man ska veta vem man ska vända sig till, få snabba svar, enkelt kunna teckna avtal, veta vad man kan förvänta sig och vara säker på att uppgiften blir löst på utsatt tid och till överenskommen kostnad”, säger Stefan.

Ett företag i samhällets tjänst

Teracom är inget vanligt företag. Ansvaret för utsändningen av public service-kanalerna för tv och radio, samhällstjänsten Viktigt Meddelande till Allmänheten samt blåljusnätet Rakel gör att det vilar ett stort ansvar på bolagets medarbetar­e.

”Det bästa med Teracoms företagskultur är att det finns ett grundmurat engagemang för vårt samhällsuppdrag. Man kan verkligen räkna med Teracom när det gäller. Ett bra bevis på det fick vi i somras när en skogsbrand gjorde att vi var tvungna att utrymma vår station utanför Sveg. Organisationen ställde om på några minuter och alla inblandade gjorde sitt yttersta för att bidra.”

Samhället är inne i en period av ständiga hot, avseende bland annat cyberangrepp, extremväder och terroristattacker. Det ställer nya krav på Teracom. Säkerhet och krisberedskap går alltid först.

”Vi följer omvärlden och analyserar hotbilder. Vi utvecklar sedan kontinuerligt vår förmåga i linje med omvärldsanalysen. Det är också en anledning till att vi måste vara öppna och nytänkande”, säger Stefan.

Kort om Teracoms företagskultur

76


Engagemangsindex 2018

(2017: 75)

VÄRDEORD:
ansvarstagande, enkelhet och nytänkande.
Ledarskapsutbildning: Alla chefer går ett program som bland annat fokuserar på bolagets kärnvärden, beteenden och affärsmässighet.

MÅL & UTVECKLING:

Cheferna tränas i att sätta mål,
ge feedback och coacha medarbetar­e. Alla medarbetar­e har årliga utvecklingssamtal med sin chef där mål sätts som följs upp under året.

SÄKERHET:

Teracoms uppfyllnad av ISO27001

Alla medarbetar­e genomgår utbildning i informationssäkerhet.  Medvetenheten om säkerhet följs upp i medarbetar­undersökningen som genomförs två gånger per år.

MEDARBETAR­UNDERSÖKNING:

Genomförs årligen med tillhörande analys och åtgärdsplan. I 2018 års undersökning  stärktes ledarskapsindex från 74 till 76. Resultatet visar på fortsatta behov av att tydliggöra strategi och mål, vilket kommer att fortgå under 2019, precis som arbetet med att integrera kärnvärdena i hela verksamheten.

MÅNGFALD:
Teracom vill anställa fler kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund. Det är nödvändigt för att säkerställa en nytänkande kultur. Företaget deltar därför i initiativ som Womentor, teknikdagar för tjejer, Jobbsprånget, Tekniksprånget med flera.