Teracom loggaStartsida

Ett bra år med
stora utmaningar

Vd Åsa Sundberg har ordet

Behovet av nät som alltid fungerar ökar i takt med beroendet av digitala tjänster och ett förändrat säkerhetsläge. Samhället ska kunna lita på att viktiga nät fungerar när det verkligen behövs.

Vad det innebär i praktiken blir tydligt ett år som 2018 när Teracom i sin roll som ägare av rikstäckande radio- och tv-nät har gjort stora insatser vid flera tillfällen. Särskilt under sommarens skogsbränder då Teracoms personal arbetade dag och natt för att säkerställa utsändning av viktig information till allmänheten. Den här typen av krisarbete ger också erfarenheter för fortsatt utveckling av Teracoms beredskapsförmåga.

"Teracom ska vara ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle genom att bidra till att samhällsviktig verksamhet får tillgång till robusta och säkra kommunikationslösningar. Hållbarhet och ekonomisk effektivitet ska prägla arbetssätt och företagskultur"

Högt leveranstryck

När vi tittar tillbaka på 2018 kan vi med stolthet konstatera att vi återigen har levererat den extremt höga tillgänglighet som avtalats med SR, SVT och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap) för broadcast- respektive Rakelnätet. Detta trots tuffa förutsättningar med bränder, etablering av nya radionät och en stor efterfrågan från MSB. Jämfört med den plan som lades inför 2018 har vi levererat nästan 10 000 ytterligare timmar av extra leveranser när det gäller utveckling av Rakelnätet. Jag är oerhört glad för den ambition och vilja som finns i organisationen att klara att stretcha vår leveransförmåga i det viktiga Rakeluppdraget, även i pressade lägen.

Ett år i radions tecken

2018 har på många sätt präglats av radio. Mycket har handlat om att säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) alltid skulle nå ut – även när det brann på många platser i Sverige samtidigt. Vi har också byggt ett rikstäckande fm-nät och stärkt de lokala fm-näten. Under fjärde kvartalet färdigställdes dessutom ett nytt radiolänkstamnät, unikt i sitt slag med statlig rådighet och säker kraftlösning. Ett nät som ger Teracom möjligheten att erbjuda en mycket redundant produkt till strategiska kunder. Kunder för vilka vi också förbereder ett erbjudande om att bistå med krisberedskapsstöd för kommunikationslösningar på samma sätt som vi idag hanterar våra egna radio- och tv-nät.

Kaknäs

Under hösten stängde den publika verksamheten i Kaknästornet efter en dialog med Storstockholms brandförsvar. Vid en djupare analys visade det sig att det krävdes omfattande investeringar för att kunna ha öppet för allmänheten. Det i kombination med det förändrade säkerhetsläget ledde fram till ett beslut att låta Kaknästornet vara stängt för allmänheten. Teracom fortsätter dock arbetet i tornet med våra leveranser som den dagliga driften och utvecklingen av näten för radio, tv och Rakel.

Hållbarhet en del av affärsstrategin

Hållbarhet är en del av vår affärsstrategi. Vårt uppdrag är en del av statens insats för att upprätthålla ett tryggt samhälle med hållbara kommunikationslösningar. En stimulerande och viktig uppgift för oss på Teracom. Med uppdraget följer höga ambitioner när det gäller etik, relationer och företagskultur. Som statligt bolag måste vi vara en förebild. Därför deltar Teracom Group sedan 2017 i FN:s Global Compact. I vårt åtagande ingår att vara resurs- och energieffektiva. Här ser vi att tekniska innovationer kommer att bidra. Vi strävar efter att minska bolagets klimatpåverkan bland annat genom energieffektiviseringar i sändningsutrustning, samplanering av transporter samt inköp av förnybar el.

Starkt resultat

För ett bolag som Teracom är det allra viktigaste resultatet att näten som vi äger och sköter fungerar även om det blåser och brinner. Ett löfte till våra kunder som vi självklart ska leverera på ett effektivt, hållbart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Det ekonomiska resultatet för 2018 är klart bättre än föregående år. Ett gott betyg på vårt effektiviseringsarbete men också viktigt för att hantera snabbt vikande tv intäkter.

Tillbaka till rötterna

Teracoms verksamhet startades i Televerkets regi för nästan 100 år sedan. Under hösten avslutade vi en 10 år lång period inom konsumenttjänster. Dessutom avslutades verksamheten utanför Sveriges gränser. Förutom avyttring av verksamheten som kommunikationsoperatör och Air2fibre (radiolänkanslutning av hushåll) såldes Teracom Danmark. Köpare är investmentbolaget Agilitas, med säte i London. Transaktionen godkändes av danska myndigheter och slutfördes under hösten. Renodling är en del av Teracoms strategiska inriktning och ger oss bra förutsättningar att fokusera på att utveckla och ytterligare förbättra våra produkter och tjänster till kunder med särskilda krav på säkerhet och robusthet.

Den strategiska inriktningen ligger fast

Om jag blickar framåt så ligger vår strategiska inriktning fast: Teracom ska vara ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle genom att bidra till att samhällsviktig verksamhet får tillgång till robusta och säkra kommunikationslösningar. Vi fortsätter med arbetet att göra våra tillgångar och styrkor tillgängliga för att Sverige ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter utan att äventyra tryggheten i samhället. De förmågor som Teracom har byggt upp över tiden när det gäller nät med hög tillgänglighet och krisberedskap ska på ett enkelt sätt kunna komma aktörer inom samhällsviktig verksamhet tillgodo.

Förvärvet av mobiloperatören Net1 som nyligen genomfördes är ett led i Teracoms strategi att med statlig kontroll och rådighet, långsiktigt säkerställa leveransen till myndigheter och bolag som behöver tjänsten för samhällsviktig verksamhet.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef Teracom Group