Teracom loggaStartsida

Ökad betoning
på skydd och säkerhet

Hoten mot vårt samhälle kommer från många håll. Dataintrång, hybridkrigföring, kränkningar av territorium och extremväder, för att nämna några. Det gör att säkra och robusta kommunikationsnät och krisberedskap måste vara högt prioriterat.” Det säger Joakim Strandqvist, strategi- och affärsutvecklingschef på Teracom. 

Det säkerhetspolitiska läget och återuppbyggnaden av det svenska försvaret gör att betoningen på skydd och trygghet ökar alltmer i Sverige. Det påverkar i hög grad Teracoms verksamhet och strategiska inriktning.

”Både Sverige som nation och verksamheter av olika slag har kritisk information och tjänster som måste vara åtkomliga när och var som helst, vars innehåll det går att lita på – och som absolut inte får läcka till obehöriga. Det gör också att samhällsaktörer idag förstår vikten av kommunikationsnät som både är robusta och helt säkra. De ska fungera även vid naturkatastrofer eller cyberattacker och de ska kunna stå emot försök till intrång”, säger Joakim Strandqvist.

”Teracom kommer fortsätta ha en viktig demokratisk roll. Via marknätet kan människor lyssna på fm-radio och titta på tv helt utan att information om vad man har sett eller lyssnat på lagras någonstans, det är viktigt för demokratin och den personliga integriteten". Det säger Joakim Strandqvist, strategi- och affärsutvecklingschef på Teracom.

Just robusthet och täckning har länge varit basen i Teracoms erbjudande. De senaste åren har situationen i omvärlden bidragit till att företaget fokuserat extra på integritet och säkerhet.

”Våra medarbetar­es säkerhetsmedvetenhet är nyckeln till förstärkning av vårt säkerhetsarbete. Säkra nät och säkra tjänster bygger på att vi har fysiskt skydd vid våra anläggningar, informationssäkerhet samt säkerhetsprövning och -klassning av företag och individer. Vi genomför också regelbundet beredskaps- och krisövningar.”

Beredskap för extremväder

Under 2018 blev ett krisscenario verklighet för Teracom. En av sommarens många skogsbränder ledde till att företagets station utanför Sveg behövde utrymmas. Utsändningar av flera kanaler fick stängas ner tillfälligt och en nödstation upprättades. Joakim berättar att krishanteringen fungerade utmärkt för Teracom:

”Men många människor drabbades hårt både av bränderna och av den extrema torkan och uteblivna skördar. Sommaren 2018 visar tydligt att samhällets beredskap för extremväder måste öka.”

Datakapacitet och inplaceringar efterfrågat

Andra samhällstrender som driver på efterfrågan på Teracoms tjänster är de ständigt ökande behoven av datavolym och uppkoppling. Teracom levererar förbindelsetjänster med hög kapacitet långt ut i näten. Prispressen är stor och tekniken blir allt billigare på detta område. När allt fler behöver uppkoppling ökar även efterfrågan på att placera utrustning i Teracoms infrastruktur såsom master, lokaler och datacenter.

”Vi har en svårslagbar geografisk täckning, våra anläggningar har skalskydd och reservkraft och vi kan erbjuda flera från varandra oberoende kommunikationsvägar till anläggningarna”, säger Joakim Strandqvist.

Marknätet för tv och radio viktigt av integritetsskäl

Tv- och radiomarknaden har genomgått stora förändringar de senaste tio åren med nya aktörer, nya distributionssätt och nya vanor hos konsumenterna. Marknätet för tv och radio har successivt minskat i betydelse de senaste tio åren, både för medborgare, samhället i stort och för Teracom som bolag, men Joakim Strandqvist menar att det kommer fortsätta ha en viktig demokratisk och inkluderande roll.

”Det gör att människor på ett enkelt sätt och utan betalabonnemang kan ta del av ett brett utbud av public service-innehåll som inte är påverkat av politiska och kommersiella intressen. Att via marknätet kunna lyssna på fm-radio och titta på tablå-tv helt utan att information om vad man har sett eller lyssnat på lagras någonstans, är också viktigt för demokratin och den personliga integriteten.”