Teracom loggaStartsida

Multinätsbolag
med samhällsansvar

Teracom äger, bygger och förvaltar samhällsviktiga nät där hög säkerhet, stor landstäckning eller rådighet från samhällets sida krävs. Bolaget ska bidra till ett tryggt samhälle, hållbara kommunikationslösningar, goda relationer samt nytänkande och klimatanpassade produkter.

För att klara detta behöver Teracom ha förmåga att hantera information med extremt höga säkerhetskrav samt ha en högre säkerhetsnivå på tjänster och drift än kommersiella aktörer. Teracoms styrkor är robust infrastruktur för tv, radio och annan kommunikation, rikstäckande nät med hög tillgänglighet, hög informationssäkerhet, engagerade, säkerhetsmedvetna och kompetenta medarbetar­e samt nytänkande klimatanpassade lösningar.

Strategiska fokusområden

Utgångspunkten i Teracoms strategiska position är att fortsätta vara ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Fokusområdena långsiktig lönsamhet, satsningar på samhällsviktiga nät samt effektivitet och hållbarhet i arbetssätt och företagskultur bidrar gemensamt till detta.

  • Långsiktig lönsamhet: Marknätets betydelse minskar i den totala mediekonsumtionen men utsändning av public service-tv väntas fortsätta fram mot 2030 och public service-radio längre än så. Teracom fokuserar på nya samhällsviktiga uppdrag och ny lönsam verksamhet inom ramen för den strategiska inriktningen. För att lyckas krävs effektivisering av organisation och arbetssätt samt nytänkande kring lösningar för att driva verksamheten till en avsevärt lägre kostnad utan påverkan på driften av de samhällsviktiga tjänsterna public service, Rakel och Viktigt Meddelande till Allmänheten.

  • Leveransförmåga och konkurrenskraft inom samhällsviktiga nät: Att upprätthålla kvaliteten på de samhällsviktiga tjänsterna är högsta prioritet. Säkerhetsnivån i företaget ska avspegla rådande hotbild samt nivån på skyddsvärda tillgångar och kundernas krav. Professionalisering och standardisering stärker leveransförmågan och konkurrenskraften. Tjänster inom datacenter, transmission, drift, förvaltning, service och övervakning bygger vidare från på denna grund.

  • Effektivitet och hållbarhet i arbetssätt och företagskultur: Att förenkla och digitalisera arbetssätt och processer, säkerställa effektiv resursanvändning och minska klimatpåverkan från verksamheten är ett pågående och prioriterat arbete. Företagskulturen präglas av ett värderingsstyrt medarbetar­skap, säkerhetsmedvetenhet, inkludering och nytänkande. Teracom verkar för engagerade medarbetar­e och ökad mångfald.

Globala hållbarhetsmål en del av Teracoms kärnverksamhet

Teracoms verksamhet bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). I synnerhet är mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) relevanta för Teracom. Dessa mål ligger nära kärnverksamheten och ingår i företagets strategi för lönsam och hållbar tillväxt.

SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
SDG 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
SDG 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Teracoms hantering: I Teracoms kärnverksamhet ingår att tillhandahålla tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet. Infrastrukturen stödjer ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, är ekonomiskt överkomlig och tillgänglig för alla.

Även att underhålla och modernisera infrastruktur samt skapa hållbara lösningar som bidrar till effektiv resursanvändning och fler miljövänliga tekniker och processer ingår i Teracoms strategi.

SDG 16: Fredliga och inkluderande samhällen
SDG 16.10: Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Teracoms hantering: Genom sina tjänster säkerställer Teracom allmän tillgång till information och skyddar grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

Varför Teracom finns och vad vi gör

Resurs 38

Teracoms hållbara affärsstrategi

Att bidra till ett hållbart samhälle är en del av Teracoms kärnverksamhet. Vi följer upp hur vi bidrar genom fyra fokusområden med tillhörande mål.