Teracom loggaStartsida

Teracom
och hållbar utveckling

Teracoms långsiktiga målbild är att vara svenska statens verktyg för säker kommunikation. Det sker genom att vi bygger, driver och förvaltar samhällsviktiga nät där det krävs hög säkerhet, omfattande landstäckning och/eller rådighet från samhällets sida.


Hållbarhet är införlivat i Teracoms affärsstrategi genom att vi bidrar till ett tryggt samhälle, hållbara kommunikationslösningar och goda relationer. I hållbara kommunikationslösningar ingår att begränsa Teracoms klimatpåverkan. I goda relationer ingår att bygga ett värderingsstyrt medarbetar­skap i syfte att engagera medarbetar­na och värna Teracoms säkerhetskultur och arbetsmiljö. Utöver dessa affärsstrategiska områden hanterar Teracom ett antal hållbarhetsrelaterade områden som har med ansvar och efterlevnad att göra. 

Läs om dessa områden i hållbarhetsrapporten.

Teracom arbetar systematiskt med att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2018 antogs ett nytt klimatmål som ska hjälpa oss att utveckla verksamheten samtidigt som vi är så energieffektiva som möjligt.

Hållbara kommunikationslösningar med begränsad klimatpåverkan

Teracoms fokus är samhällsviktiga nättjänster till offentliga verksamheter, myndigheter och försvarsverksamhet. Våra nät måste givetvis vara robusta och säkra – allt måste alltid fungera. Samtidigt behöver verksamheten vara resurs- och energieffektiv, inte minst då den är elintensiv. Energi- och klimatperspektivet finns med i Teracoms investeringar; från tillverkning till transporter och energianvändning i vår produktion. För att begränsa Teracoms klimatpåverkan arbetar vi med nytänkande kring tekniska lösningar och val, försäkrar oss om att alla ingående system är energieffektiva. Energieffektiviseringar i utsändningsutrustning, bättre planering av våra transporter samt inköp av förnybar el har bidragit till att begränsa utsläppen och klimatpåverkan. Teracom kompenserar för klimatpåverkan från tjänsteresor.

Nya mätetal för energi och klimat

Teracoms klimatambition är oförändrad – vi vill styra och begränsa koncernens energianvändning och växthusgasutsläpp. Från och med 2019 styr vi primärt på energianvändning. Vi följer och rapporterar även energiintensitet (energianvändning i relation till intäkter) och andel förnybar energi. Dessa mätetal ersätter det tidigare målet om en absolut utsläppsminskning om 3 procent per år. Bakgrunden till de valda mätetalen är att verksamheten förändras, efter att Teracoms produktion och omsättning i stort sett varit oförändrade under en tioårsperiod. Mätetalen ska hjälpa oss att utveckla vår verksamhet samtidigt som vi är så energieffektiva som möjligt.

Goda relationer och säker arbetsmiljö

Teracom erbjuder en god och säker arbetsmiljö i enlighet med svensk arbetsmiljölagstiftning. Vi arbetar systematiskt med rapportering av arbetsmiljöincidenter samt åtgärder för att hantera dessa.

Under året uppgick sjukfrånvaron till 2,7 procent och olycksfallsfrekvensen uppgick till 2,0 olyckor med frånvaro per miljon schemalagda arbetstimmar. Inga tillbud eller olyckor som involverade inhyrd personal rapporterades.


Läs om Teracoms insatser och resultat inom hållbarhet i hållbarhetsrapporten.