Teracom loggaStartsida

I samhällets tjänst
när krisen slår till

Krismedvetenheten har ökat i Sverige de senaste åren och flera kriser har drabbat vårt samhälle, såsom skogsbränderna 2018 och terrordådet på Drottninggatan 2017. Teracom bedriver samhällsviktig verksamhet som alltid måste fungera – särskilt i krislägen. Så har det alltid varit, men de senaste årens höjda säkerhetsmedvetenhet har placerat krishantering allt högre upp på dagordningen.

Teracoms krisberedskap har flera lager. För det första handlar det om att tillhandahålla robusta och säkra nät, som tål olika typer av påfrestningar. Därefter kommer metodiken, organisationen och den inövade förmågan som gör verksamheten väl förberedd på oförutsedda händelser som riskerar att störa tjänsteleveranser, eller som hotar någon del av samhället.

Teracoms metodik för krishantering finns väl dokumenterad, men det allra viktigaste är praktiska övningar.

Samverkan med andra aktörer

Teracom har en viktig roll i Sveriges Totalförsvar och vid allvarliga kriser i samhället är bolagets uppgift att se till att information når fram så att skador kan minimeras. Detta säkerställs genom en gedigen beredskapsförmåga i form av en kristränad organisation och depåer av beredskapsmateriel.

Bolaget deltar även i en samverkansstruktur med andra samhällsaktörer såsom MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och PTS (Post och Telestyrelsen) och ingår i NTSG, (Nationella telesamverkansgruppen).

Krisövningar och beprövad metodik

Teracoms metodik för krishantering finns väl dokumenterad, men det allra viktigaste är praktiska övningar. Inom bolaget pågår krisövningar många gånger per år genom olika typer av initiativ. Det kan vara allt från små interna övningar, kundövningar eller stora samverkansövningar initierade av samhällsaktörer som MSB eller Försvarsmakten. Krisberedskapen förbättras löpande och finslipas genom erfarenheter från både övningar och skarpa situationer.

Inom Teracom genomförs ett antal grundläggande funktioner när en kris ska hanteras. En operativ grupp arbetar med direkta tekniska insatser tillsammans med en lokal insatsledning. Ett kommunikationsteam ser till att korrekt och relevant information når rätt målgrupper och en strategisk grupp har ett mer långsiktigt perspektiv på krisen. En krisledare med stab samordnar och styr den samlade krisledningens arbete.

Tre grundprinciper styr Teracoms krishantering:

  • Ansvarsprincipen – ansvarsfördelningen bör i kris vara lik den som finns i vid normala förhållanden.
  • Likhetsprincipen – verksamheten bör i så hög grad som möjligt fungera som vid normala förhållanden.
  • Närhetsprincipen – en kris ska om det går hanteras där den inträffar – med lokala, regionala respektive nationella resurser.

Sedan slutet av 2017 har Teracom också en så kallad Tjänsteman i beredskap. Det innebär att det alltid finns en person i beredskap som är anträffbar dygnet runt för att ta emot larm, fatta beslut eller samordna. Ett antal ledande befattningshavare axlar detta ansvar enligt ett rullande schema.

Teracomtjänster avgörande för samhällets krishantering

Samhällets förmåga att hantera kriser är beroende av att Teracoms tjänster fungerar:

  • Det svenska kommunikationsnätet för blåljusmyndigeter, Rakel, används av bland andra Polisen, Räddningstjänsten och ambulanser. Tillgängligheten i Rakel-nätet är 99,98 procent.

  • Krisinformation till allmänheten sänds med tjänsten Viktigt Meddelande till Allmänheten via Sveriges Radio P4.

  • Marknätet för tv och radio levererar robust täckning till 99,8 procent av de svenska hushållen.